Käyttöehdot

Palvelusopimus 24.08.2016

1.  Osapuolet ja palvelu

1.1 Tämän sopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”) muodostavat Briox Finland Oy (yritystunnus 2440382-4) (jäljempänä ”Briox”) ja sinä tai yrityksesi (jäljempänä ”Käyttäjä”).

1.2 Brioxin tarjoamat palvelut koostuvat ohjelmista Briox Kirjanpito, Briox Laskutus, Briox Tilaus, Briox Asiakirja-arkistointi, Briox Työajanseuranta, Briox CRM ja Briox Ostotilaus sekä tulevaisuudessa Brioxin palvelimilla verkkoyhteyden välityksellä käyttöön tulevista palveluista. Käyttäjän ostamista palveluista käytetään jäljempänä nimitystä Palvelu.

1.3 Tämä sopimus yhdessä verkkosivuston käyttöehtojen ja yksityisyydensuojalauselman kanssa määrittää ehdot koskien Palvelua, jonka Briox tarjoaa ja josta Käyttäjä maksaa.

2. Sopimuskausi

Tilatessaan Palvelun Käyttäjä hyväksyy tästä Sopimuksesta ilmenevät ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Sopimus on voimassa Käyttäjän maksuvelvollisuutta vastaavan ajan ja sopimuskausi uusiutuu automaattisesti, ellei Palvelua ole irtisanottu viimeistään kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

3. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

3.1 Mikäli osapuolet eivät ole sopineet muusta, voimassa ovat ne Palvelun hinnat, jotka on julkaistu kunakin ajankohtana Brioxin kotisivulla. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu säädösmuutosten takia tai mikäli Palvelun tarjoamiseen vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia, Brioxilla on oikeus välittömiin hinnanmuutoksiin. Edellytyksenä välittömälle hinnankorotukselle on, että mainittu muutos on Brioxin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisista ulkoisista tekijöistä aiheutuvista hinnanmuutoksista ilmoitetaan mahdollisten muutosten toteuttamisen yhteydessä. Briox pyrkii ilmoittamaan hinnankorotuksista, jotka eivät ole seurausta sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tekijöistä, vähintään kuukautta ennen hinnanmuutoksen toteuttamista. Käyttäjällä on hinnanmuutoksen perusteella oikeus irtisanoa Sopimus päättymään yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti Brioxille.

3.2 Käyttäjä voi valita Palvelusta laskutettavan etukäteisesti joko kolmen kuukauden erissä tai vuosittain. Palvelun juoksevat kulut perustuvat käyttöön ja ne laskutetaan jälkikäteen. Laskun maksuaika on 30 päivää netto. Irtisanottaessa Sopimus jo suoritettuja maksuja ei palauteta.

3.3 Sopimuksesta ei seuraa Palvelun tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien siirtyminen Brioxilta Käyttäjälle. Käyttäjä ei ole oikeutettu kopioimaan, muuttamaan tai muulla tavoin käsittelemään ohjelmistoa tai muuta Palveluun liittyvää materiaalia eikä siirtämään tai myöntämään ohjelmistoon tai materiaaliin liittyviä oikeuksia kolmannelle osapuolelle elleivät Käyttäjä ja Briox ole kirjallisesti toisin sopineet.

3.4 Palvelun Käyttäjäksi rekisteröityessään Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan vaadittavat tiedot totuudenmukaisina sekä tiedottamaan Brioxia viivytyksettä tietojensa muutoksista. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä turvallisella tavalla sekä ilmoittamaan niiden katoamisesta Brioxille. Käyttäjä sitoutuu lisäksi ilmoittamaan käyttäjätunnuksen ja salasanan mahdollisesta joutumisesta ulkopuolisen henkilön tietoisuuteen. Käyttäjä on yksinomaisessa vastuussa käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta Palvelun luvattomasta käytöstä. Käyttäjä voi kirjallisesti pyytää Brioxia sulkemaan Palvelun käyttöoikeuden käyttäjätunnuksensa osalta ja luovuttamaan Käyttäjälle uuden salasanan.

3.5 Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ainoastaan laillisiin tarkoituksiin sekä kustannuksellaan puolustamaan Brioxia mikäli Brioxia vastaan esitetään väite, jonka mukaan Käyttäjän Palvelun käyttö on loukannut kolmannen osapuolen oikeutta (mukaan lukien immateriaalioikeuksien loukkaamiseen kohdistuvat väitteet).

3.6 Käyttäjä on Palvelua käyttäessään vastuussa tekijänoikeus- ja henkilötietolainsäädännön sekä myös muilta osin Suomen lakien ja asetusten noudattamisesta.

3.7 Käyttäjä on vastuussa Palvelun käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien sekä kolmansien osapuolten varusohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, kuten internet-selaimen, PDF-lukijan, viruksentorjuntaohjelman ja palomuurin asianmukaisesta asennuksesta ja mahdollisista kustannuksista. Käyttäjän vastuulla on myös huolehtia, että ulkopuoliset ohjelmat sallivat Käyttäjän Brioxin verkkosivustolle pääsyn.

4. Brioxin oikeudet ja velvollisuudet

4.1 Briox sitoutuu tarjoamaan Palvelua Käyttäjälle vuorokauden ympäri esitetyn Palvelutason mukaisena lukuun ottamatta etukäteen tiedotettuja palvelukatkoksia:

Taulukko 1

Palveluaika Toimenpideaika Palvelutaso Virheraportointi Tuki
 

Maanantai – perjantai 09.00 – 17.00

 

12 tuntia Palveluajan (09.00 – 17.00) puitteissa   Vähintään 99,6 %  

Kaikkina viikonpäivinä 24 tuntia vuorokaudessa

 

 

Maanantai – perjantai 09.00 – 17.00

 

4.2 Briox sitoutuu ylläpitämään Palvelutason vähintään 99,6 prosentissa. Mikäli Palvelutaso laskee Palveluaikana alle 99,6 %:n, Käyttäjä on oikeutettu vaatimaan hyvitystä seuraavan taulukon mukaisesti:

Taulukko 2

Heikentynyt Palvelutaso Palvelun saatavuus Hyvitys hinnasta
1 Alle 99,6 %, mutta yli 99 % 10 %
2 Alle 99,0 %, mutta yli 98,5 % 20 %
3 Alle 98,5 %, mutta yli 98,0 % 30 %
4 Alle 98,0 %, mutta yli 97,5 % 40 %
5 Alle 97,5 %, mutta yli 96,0 % 50 %
6 Alle 96,0 %, mutta yli 95,0 % 75 %
7 Alle 95,0 % 100 %

4.3 Mikäli Briox ei kykene tarjoamaan Palvelua yhteensä viiden arkipäivän osalta kolmen perättäisen kuukauden aikana (vastaa Palvelutason 94,4 % alitusta), katsotaan virhe olennaiseksi sopimusrikkomukseksi, joka oikeuttaa Käyttäjän purkamaan Sopimuksen ja saamaan hyvitystä kohdan 12 puitteissa.

4.4 Määritelmät

Palveluaika tarkoittaa arkipäiviä (klo 09.00 – 17.00), joiden aikana Briox sitoutuu aloittamaan ja korjaamaan Palvelutason heikentymisen aiheuttaneen ongelman.

Ongelmanratkaisuaika tarkoittaa taulukoissa 1 ja 3 määritettyä enimmäisaikaa, jonka kuluessa ongelma pyritään korjaamaan. Ongelmanratkaisuajan katsotaan alkavan kun Käyttäjän virheraportti on rekisteröity Brioxin virheenseurantajärjestelmään (rekisteröinti on mahdollista suorittaa ainoastaan Palveluaikana) ja päättyy Brioxin toimitettua Käyttäjälle loppuraportin kyseisen virheen korjaamisesta.

Virheraportit ryhmitellään alla olevan ongelmaluokituksen mukaisesti:

Kriittinen: Palvelussa on etukäteen tiedottamaton katkos tai Palvelun tehokkuuden heikentymisellä on erittäin vakava vaikutus Palvelun käyttöön.

Korkea: Palvelun tehokkuuden heikentymisellä on merkittävä vaikutus Palvelun käyttöön.

Keskitasoinen: Käyttäjä kykenee käyttämään Palvelua, mutta Palvelun tehokkuus on heikentynyt.

Matala: Palvelutason laskulla on ainoastaan vähäinen vaikutus ja Käyttäjä kykenee käyttämään Palvelua esteettömästi.

Taulukko 3

Ongelma-luokitus Ongelma-analyysin aloitus Ongelmanratkaisun tavoiteaika Ongelmanratkaisuaika
Kriittinen Välittömästi 4 tunnin kuluessa 12 tuntia
Korkea Välittömästi 8 tunnin kuluessa 3 päivää
Keskitaso 8 tunnin kuluessa 4 päivän kuluessa 7 päivää
Matala Ei sitoumusta 12 päivän kuluessa 30 päivää

Mikäli Ongelmanratkaisuaika ylittyy yli neljässä tapauksessa kolmen perättäisen kuukauden aikana, katsotaan kyseessä olevan olennainen sopimusrikkomus, joka oikeuttaa Käyttäjän purkamaan Sopimuksen.

Palvelutasolla tarkoitetaan Palvelun saatavuutta mitattuna seuraavan kaavan mukaisesti:

SP = (S-K) * 100/S, jolloin

SP = Palvelun saatavuus prosenteissa

S = Sopimusaika minuuteissa

K = Menetetty aika minuutteina ajanjakson S aikana, joka määritellään Seisokkiajaksi.

 

Menetetyllä ajalla tarkoitetaan aikaa, jolloin Palvelu ei ole Käyttäjän käytettävissä merkittävän virheen johdosta. Seisokkiaika tulee raportoida Brioxille.

Virheraportin voi toimittaa kaikkina aikoina sähköpostitse osoitteeseen tuki@briox.fi. Virheraportit rekisteröidään Palveluaikana.

Tuella tarkoitetaan ohjausta ohjelmakohtaisissa erityiskysymyksissä. Tukeen eivät kuulu tekniset kysymykset eivätkä ohjelmistosovellusten vääränlaisesta käytöstä johtuvat korjaustiedustelut. Tukipalvelu on tavoitettavissa puhelimitse +358 94 241 1150 ja sähköpostitse tuki@briox.fi.

Brioxilla on oikeus tehdä muutoksia Palvelun tuotantoympäristöön, mikäli muutos ei vaikuta Palvelun sisältöön tai Palvelutasoon. Brioxilla on lisäksi oikeus tehdä muutoksia Palvelun tuotantoympäristöön, mikäli muutokset ovat tarpeen Palveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan torjumiseksi tai muutoksen tarve johtuu pakottavasta lainsäädännöstä taikka viranomaismääräyksestä.

5. Palvelutason määrittäminen

Briox rahoittaa ja implementoi järjestelmät, joiden avulla Palvelutaso määritetään. Saatavuuden arvioinnin kohteena on vientiyhteys (reititin) Briox-palvelimelta WAN-palvelimelle. Milloin Palvelimen käytön edellytyksenä on verkkoyhteyden häiriötön toiminta, Käyttäjä hyväksyy, etteivät keskeytykset, viivästykset, verkkomadot ja vastaavat häiriöt verkkoyhteydessä muodosta virhettä Palvelussa.

6. Hyvitys

6.1 Käyttäjä on oikeutettu hyvitykseen maksusta taulukon 2 mukaisesti, mikäli Briox ei saavuta sovittua 99,6 %:n Palvelutasoa kohdan 4 mukaisesti.

6.2 Briox on vastuussa ainoastaan laiminlyönnistään tarjota sovittua Palvelutasoa tämän kohdan 6 ehtojen mukaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta saada lisähyvitystä tai muuta korvausta Palvelutason alentumisen seurauksena ellei kohdasta 12 muuta johdu.

7. Vastuuvapaus

Briox ei ole vastuussa kykenemättömyydestään tarjota sovittua Palvelutasoa, mikäli Briox voi osoittaa, että Palvelutason heikentyminen on aiheutunut jostakin seuraavaksi luetelluista olosuhteista eikä Palvelutason heikentyminen ole välitön seuraus Brioxin toimista:

 • virhe Käyttäjän laitteistossa tai ohjelmistossa;
 • virus tai muu Käyttäjän turvallisuutta vastaan kohdistunut hyökkäys;
 • Brioxin vastuualueen ulkopuolella olevat olosuhteet kuten esimerkiksi puute tai virhe tietoliikenneyhteyksissä taikka muussa sellaisessa tuotteessa tai palvelussa, joka on kolmannen osapuolen toimittama ja jonka toiminnasta tai toimittamisesta Briox ei ole sitoutunut vastaamaan;
 • palvelunestohyökkäykset (Dos-hyökkäykset); tai
 • ylivoimainen este (force majeure): Briox ei ole vastuussa hyvityksen suorittamisesta Käyttäjälle aiheutuneesta tappiosta tai vahingosta sen seurauksena, että Briox ei ole kyennyt täyttämään velvollisuuksiaan, mikäli niiden suorittaminen on estynyt tai merkittävästi vaikeutunut sellaisten olosuhteiden johdosta, joihin Briox ei ole voinut kohtuullisin toimin vaikuttaa tai ennustaa kuten lakko, työsulku, sota, kapina, mellakka, liikekannallepano, puolustusvoimien yllättävä koollekutsu, pakkolunastus, takavarikko, valuuttarajoitukset, vienti- tai tuontirajoitukset, maanjäristys, salamointi, tulipalo, tulva, vesivahinko, häiriö tuotantohyödykkeiden saannissa, yleinen liikennesulku tai liikenteenrajoitus, lainsäädännölliset rajoitukset sekä viranomaisrajoitukset.

8. Virhe palvelussa

8.1 Mikäli Palvelussa olevasta virheestä aiheutuu Käyttäjän datan käsittelyssä virheellinen tulos, Briox sitoutuu käsittelemään Käyttäjän datan uudelleen omalla kustannuksellaan. Briox sitoutuu suorittamaan uudelleenkäsittelyn niin pian kuin uudelleenkäsittely on kohtuullisesti mahdollista, ellei kohdassa 12 sovitusta muuta johdu.

8.2 Briox on kohdan 8.1 mukaisesti vastuussa ainoastaan, jos (i) Käyttäjä on täyttänyt kaikki kohdassa 3 määritellyt Käyttäjän velvollisuudet, (ii) Käyttäjä on raportoinut Palvelussa olevasta virheestä Brioxille 30 päivän kuluessa siitä kun Käyttäjä havaitsi tai Käyttäjän olisi tullut havaita kyseinen virhe ja (iii) Käyttäjä on antanut Brioxille tarpeellisen datan kohdan 8.1 mukaista uudelleenkäsittelyä varten.

8.3 Tämä kohta 8, sen lisäksi mitä kohdassa 4 todetaan, muodostavat Brioxin yksinomaisen vastuun Palvelun virhetilanteissa.

 

9. Käyttäjän data

9.1 Elleivät Sopimuksen osapuolet toisin sovi, Käyttäjä omistaa oikeudet kaikkeen dataansa eikä Käyttäjän datan omistusoikeus siirry Brioxille miltään osin.

9.2 Sopimuksen päättyessä Käyttäjä on vastuussa kaiken mahdollisesti tulevaisuudessa tarvitsemansa datan siirtämisestä haltuunsa.

9.3 Mikäli Sopimus on päätetty maksujen laiminlyönnin vuoksi, Käyttäjän dataa säilytetään enimmillään 30 päivän ajan, minkä jälkeen Brioxilla on oikeus poistaa Käyttäjän jäljellä oleva data Brioxin palvelimilta.

9.4 Brioxin vastuu Käyttäjän datasta on rajoitettu kohdan 8 mukaisesti.

 

10. Tietoturva

10.1 Käyttäjän oikeellisuuden kontrollointi ja kryptaus

 • Kryptattu tiedonvälitys: Kaikki Käyttäjän tietokoneelle kohdistuva ja Käyttäjän tietokoneelta lähtevä datatiedonvälitys suoritetaan Secure Sockets Layer (SSL) -protokollaa noudattaen. SSL on yleisin käytössä oleva standardi verkossa tapahtuvalle kryptatulle tiedonvälitykselle. Briox käyttää 256-bittistä kryptausta ja RSA:n 2048-bittistä julkista avainta.
 • Palveluun kirjautuminen: Palvelua hyödyntääkseen Käyttäjän tulee kirjautua Palveluun käyttäjätunnuksellaan, tietokantatunnuksellaan ja salasanallaan.
 • Salasanasuoja: Sisäänkirjautumismenettely on kokonaisuudessaan kryptattu eli dataa ei miltään osin lähetetä salaamattomana. Käyttäjän salasanaa säilytetään standardinmukaisesti yksisuuntaisesti kryptatussa muodossa.
 • Automaattinen uloskirjautuminen: Luvattoman käytön estämiseksi järjestelmä kirjaa Käyttäjän automaattisesti ulos järjestelmästä Käyttäjän valitseman ajan jälkeen. Automaattiseksi uloskirjautumisajaksi on mahdollista valita 15 minuuttia, 30 minuuttia, 1 tunti, 2 tuntia tai 8 tuntia. Käyttäjä on aina vastuussa luvattoman käytön aiheuttamista vahingoista, jotka ovat seurausta Palveluun kirjautuneen tietokoneen valvonnan laiminlyönnistä.
 • Jatkuva Käyttäjän varmennus: Jokainen Brioxin palvelimille tehty soitto kontrolloi sisäänkirjautuneen Käyttäjän oikeellisuutta.

10.2 Palvelimien moderni sijainti

 • Brioxin tuotteet sijaitsevat sen hallitsemien palvelimien alaisuudessa ympäri vuorokauden valvotussa datakeskuksessa.
 • Paloturvallisuus ja ilmastojärjestelmä: Datakeskuksessa on automaattinen savuntunnistusjärjestelmä ja keskus on jaettu erillisiin palovyöhykkeisiin. Ilmastointijärjestelmä takaa hallin lämpötila säilymisen alhaisena ja ilmankosteuden optimaalisuuden.
 • Toissijainen virtajärjestelmä: Palvelimien virtalähteen takaamiseksi datakeskus on varusteltu toissijaisella virtajärjestelmällä ja diesel-generaattorilla.
 • Verkkoyhteys: Suuren kapasiteetin yhteydet takaavat asiakkaiden pääsyn palvelimille.
 • Kulkuoikeus datakeskukseen on myönnetty ainoastaan hyväksytylle henkilöstölle.

10.3 Järjestelmärakenne ja varmuuskopiot

 • Varmuustallennuksessa noudatetaan päällekkäisyyttä usealla tasolla.
 • Palomuurit: Brioxin palvelinympäristö ja verkko on suojattu palomuurein. Lisäksi Briox tarkkailee ja analysoi palomuureja ja järjestelmärekisteröintejä aktiivisesti.
 • Tietokantaturvallisuus ja varmuustallenteet: Brioxilla on kaikenkattava varmuustallennejärjestelmä, joka takaa Palvelun yhtäjaksoisuuden. Kryptaus säilyy varmuuskopioitaessa Käyttäjän data. Täydellinen varmuuskopiointi tehdään päivittäin, minkä jälkeen varmuuskopiot siirretään kahteen fyysisesti erillä olevaan kohteeseen. Arkistokopiot ovat kumppanimme Sigma Ab:n säilytyksessä.
 • Virussuoja: Kaikki palvelimet skannataan toistuvasti virusten, Trojan hevosten ja verkkomatojen varalta.

10.4 Tieto- ja informaatiosuoja

 • Turvallisuusjärjestelmän rakenne on ainoastaan avainhenkilöiden tiedossa.
 • Brioxin henkilökuntaa sitoo salassapitosopimus, joka estää Käyttäjien informaation levittämisen.

11. Hyvitys  tietoturvavahingoista

Briox korvaa kohdan 12 puitteissa Käyttäjälle aiheutuneen vahingon, mikäli Käyttäjälle on aiheutunut vahinkoa Brioxin tietoturvan puutteellisuuden, Brioxin Palvelutason heikentymisen tai Brioxin toimittajan tuottamuksen johdosta. Brioxin mahdollinen vastuu rajoittuu ainoastaan välittömien vahinkojen korvaamiseen.

12. Vastuunrajoitus

Korvausta voidaan suorittaa ainoastaan Sopimuksessa sovituilta osin. Brioxin mahdollinen vastuu rajoittuu sopimuskauden mukaiseen palveluhintaan rikkomushetkellä. Hyvityksen saamisen edellytyksenä on vaatimuksen esittäminen kahden kuukauden kuluessa vahingon aiheutumisen ilmenemisestä tai siitä kun vahingon olisi tullut ilmetä. Briox ei vastaa miltään osin välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta taikka tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä.

13. Henkilötiedot

13.1 Briox rekisteröi henkilötiedot ja muun Käyttäjää koskevan informaation sen mukaan kuin on tarpeellista Palvelun tarjoamisen mahdollistamiseksi ja markkinointimateriaalin ja muun materiaalin välittämiseksi Käyttäjilleen.

13.2 Briox sitoutuu käsittelemään Käyttäjän vastuulla olevia henkilötietoja henkilötietolain sekä muiden henkilötietoja koskevien säännösten mukaisesti.

14. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

14.1 Osapuolten Sopimuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien tulkintaan ja soveltamiseen sekä riitojen ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia.

14.2 Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti Helsingissä välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan (jäljempänä ”instituutti”) nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti ellei instituutti asian vaikeustaso, riidan arvo tai muut olosuhteet huomioon ottaen päätä, että menettelyyn sovelletaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan yleisiä sääntöjä. Viimeksi mainitussa tapauksessa Instituutti on oikeutettu päättämään, koostuuko välitystuomioistuin yhdestä vai kolmesta jäsenestä. Osapuolella on halutessaan aina oikeus saattaa asia Helsingin käräjäoikeuden tai toimivaltaisen viranomaisen ratkaistavaksi kun riidan kokonaisarvo on alle satatuhatta (100.000) euroa. Osapuolet voivat halutessaan saattaa riidan ensisijaisesti sovinnollisesti ratkaistavaksi Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelyn mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä.