Villkor för tjänsten

VILLKOR FÖR TJÄNSTEN 24.08.2016

 

1. Parter och tjänster

1.1 Detta avtal (”Avtal”) är mellan Briox Finland Oy (bolagsnummer 2440382-4) (”Briox”) och du eller ditt företag (”Användare”).

1.2 Briox tjänster består av programmen Briox Bokföring, Briox Fakturering, Briox Order, Briox Inköpsorder, Briox Arkivplats, Briox Tidredovisning, Briox CRM samt kommande produkter som finns på Briox servrar och som Användaren kan köra över Internet. De tjänster som Användaren betalar för kallas nedan Tjänsten.

1.3 Detta avtal tillsammans med användarvillkoren och integritetspolicyn anger de villkor på vilka Briox tillhandahåller och Användaren betalar för Briox tjänster.

2. Avtalstid

Så snart Användaren har beställt Tjänsten börjar Avtalet att löpa. Avtalstiden är samma period som betalningsperioden. Avtalet förlängs automatiskt med samma period om Tjänsten inte skriftligen har sagts upp senast en månad före avtalstidens utgång.

3. Användarens Rättigheter och Skyldigheter

3.1 Såvida inte parterna kommit överens om annat gäller de priser för Tjänsten som vid var tidpunkt finns publicerade på Briox hemsida. Avgiftsändringar som beror på externa faktorer skall aviseras i direkt anslutning till genomförande av avgiftsförändringarna. Briox har rätt att höja avgift med omedelbar verkan om höjningen är direkt hänförlig till externa faktorer såsom förändring av valutakurs, skatt eller liknande allmän pålaga samt vid annan liknande omständighet av ekonomisk betydelse för Tjänst utanför Briox kontroll och som påverkar kostnaden för tillhandahållande av Tjänst. Briox skall avisera avgiftsändringar som ej är att hänföra till externa faktorer senast en (1) månad innan avgiftsförändringen träder i kraft, varvid Användaren erhåller möjlighet att säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid

3.2 Tjänstens fasta avgifter faktureras i förskott kvartalsvis eller årsvis enligt Användarens val. Tjänstens löpande utgifter baseras på nyttjande och faktureras i efterskott.Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan inbetald avgift.

3.3 Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsten överlåts till Användaren. Användaren får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan, om det inte skriftligen har avtalats med Briox.

3.4 Användaren är skyldig att ange korrekt information när registrering som användare sker hos Briox och också meddela Briox ifall sådan information förändras. Användaren är ansvarig för att användarnamn och lösenord förvaras på ett säkert sätt. Användaren förbinder sig också att meddela Briox om inloggningsuppgifterna har försvunnit eller om de kan ha exponerats för en tredje part. Användaren ansvarar för all obehörig användning av Tjänsten. Användaren ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av Tjänsten. Användaren kan begära att Briox spärrar Tjänsten eller att Användaren får nytt lösenord.

3.5 Användaren är införstådd med att Tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och Användaren åtar sig att hålla Briox skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Briox med anledning av Användarens användning av Tjänsten, innefattande men inte begränsat till anspråk avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

3.6 Användaren är ansvarig för att upphovsrätten, personuppgiftslagen och andra finska lagar och förordningar följs.

3.7 Användaren ansvarar för att tredjepartsprogram såsom webbläsare, pdf-läsare, toolbars, antivirusprogram samt brandväggar är korrekt installerade och tillåter trafik mot av Briox hänvisade webbplatser. Användaren är även ansvarig för eventuella betalningar i förhållande till tredje part.

4. Briox åtaganden

4.1 Briox åtar sig att tillhandahålla Tjänsten till Användaren 24 timmar per dygn, med undantag för planerade driftstopp, med de begränsningar som följande Tillgänglighetsnivåer innebär.

Tabell 1

Servicetid

Åtgärdstid

Tillgänglighet

Felanmälan

Support

Helgfri
mån-fre
09.00 - 17.00

12 tim under
Servicetid (09.00 - 17.00)

Åtminstone 99,6 %

Alla dagar
00.00 - 24.00

Helgfri
mån-fre
09.00 - 17.00

 

4.2 Briox skall hålla tillgängligheten avseende Tjänsten på 99.6% eller högre. Om Tillgänglighetstalet under avtalstiden är under 99.6% under Servicetid, kan Användaren begära det vite som anges nedan.

Tabell 2

Nedsättningsnivå

Tillgänglighetstal

Vite av avgiften

1

Under 99,6 % men över 99,0 %

10 %

2

Under 99,0 % men över 98,5 %

20 %

3

Under 98,5 % men över 98,0 %

30 %

4

Under 98,0 % men över 97,5 %

40 %

5

Under 97,5 % men över 96,0 %

50 %

6

Under 96,0 % men över 95,0 %

75 %

7

Under 95,0 %

100 %

 

4.3 Utebliven tillgänglighet överstigande totalt fem arbetsdagar under ett kvartal (motsvarar Tillgänglighetstal understigande 94,4 %) är att betrakta som väsentligt avtalsbrott och ger Användaren rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan och erhålla skadestånd enligt punkt 12 i Avtalet.

4.4 Definitioner

Med Servicetid avses arbetsdagar (kl 09.00 - 17.00), under vilken Briox garanterar att påbörja och avhjälpa driftavbrott då tillgängligheten försämrats.

Med Åtgärdstid avses maximal tid som har fastställts i tabeller 1 och 3 inom vilken ett driftavbrott skall ha åtgärdats. Starttidpunkten för beräkning av Åtgärdstid inträffar då Användarens felanmälan registreras i Briox felhanteringssystem (vilket endast sker under Servicetid). Sluttidpunkten inträffar då Briox lämnar klarrapport till Användaren att denne åter kan använda Tjänsten.

Felanmälan som lämnas av Användaren är prioriterade enligt följande:

Kritisk: Minskad funktionalitet i Tjänsten som har en extrem och allvarlig effekt på Användarens drift av Tjänsten eller om det finns avbrott av Tjänsten (förutom planerade driftstopp).

Hög: Minskad funktionalitet i Tjänsten som har en allvarlig inverkan på Användarens drift av Tjänsten.

Medium: Minskad funktionalitet i Tjänsten som har en mindre påverkan på Användarens drift av Tjänsten.

Låg: Minskad funktionalitet i Tjänsten som bara har en liten inverkan på Användarens drift av Tjänsten och Användaren kan använda Tjänsten obehindrat.

Tabell 3

Prioritet

Start av problemanalys

Mål för åtgärd

Tid för problem lösning

Kritisk

Omgående

Inom 4 timmar

 12 timmar

Hög

Omgående

Inom 8 timmar

3 dagar

Medium

Inom 8 timmar

Inom 4 dagar

7 dagar

Låg

Inget åtagande

Inom 12 dagar

30 dagar

Överskrids den garanterade Åtgärdstiden vid fler än fyra tillfällen under ett kvartal är det att
betrakta som väsentligt avtalsbrott och ger Användaren rätt att säga upp Avtalet.


Tillgänglighet till Tjänsten mäts enligt följande formel:

T= (P-F) * 100/P där
T= Tillgänglighet i procent
P= Avtalstiden mätt i antal minuter
F= Förlorad tid inom perioden P mätt i antal minuter som definierats som Stillestånd.

Stillestånd avser väsentliga fel som leder till att Tjänsten inte är tillgänglig för Användaren. Stillestånd skall rapporteras till Briox.

Felanmälan kan ske dygnet runt under årets alla dagar, via e-post, support@briox.fi. Felanmälan är registrerad under Servicetid.

Support lämnas avseende programspecifika frågor. Frågor avseende tillämpningar av de regelverk som rör programmens användningsområden och frågor av teknisk karaktär samt rättningar på grund av felaktigt användande av programmen ingår ej i supporten. Support lämnas antingen per telefonnummer +358 94 241 1150 eller via e-post support@briox.fi.

Briox har rätt att göra ändringar i Tjänstens miljö som inte påverkar innehållet i Tjänsten eller Tillgänglighetsnivån. Briox har även rätt att göra ändringarna som är nödvändiga för att minska säkerhetsrisken för data eller är ett resultat från lag eller förordning av myndigheter.

5. Mätning av tillgänglighetsnivå

Briox bekostar och implementerar system som kan mäta de avtalade Tillgänglighetsnivåerna. Mätpunkten för Tillgänglighet är utgående anslutning (router) till WAN på den plats där Briox server finns. Då Tjänsten är avhängig på grund av att Internet ej fungerar normalt är Användaren införstådd med att avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder på Internet inte utgör fel i Tjänsten.

6. Prisavdrag

6.1 Om Briox inte uppfyller utlovad Tillgänglighet av 99,6 % enligt tabell 2 är Användaren berättigad till reduktion av avgiften enligt punkt 4.

6.2 Briox ansvarar för bristande uppfyllelse av avtalade Tillgänglighetsnivåer enbart enligt villkoren i denna punkt 6. Därutöver har Användaren ingen rätt till ytterligare skadestånd eller någon annan form av ersättning på grund av avvikelser från Tillgänglighetsnivå med förbehåll för punkt 12.

7. Ansvarsfrihet

Briox ansvarar inte för bristande uppfyllelse av avtalad Tillgänglighetsnivå, om Briox kan visa att detta har orsakats av någon av nedanstående omständigheter och under förutsättning att sådan omständighet inte är direkt hänförlig till Briox:

 • fel i Användarens utrustning eller programvara;
 • virus eller annat angrepp på säkerheten hos Användaren;
 • omständighet utanför Briox ansvarsområde för Tjänsten som t.ex. brist i kommunikation eller andra produkter eller Tjänster från tredje man som Briox inte uttryckligen tagit ansvar för;
 • DoS-attacker; eller
 • force majeure som betyder att Briox inte är skyldigt att utge ersättning för förlust eller skada som Användaren kan komma att lida till följd av att fullgörandet av Briox åtaganden förhindrats eller väsentligen försvårats av omständigheter som Briox inte rimligen kunnat råda över eller förutse, inklusive men inte begränsade till arbetskonflikt, krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller vattenskada, allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om transportmedel, lagstiftning och myndighetsrestriktioner.

 

8. Fel i Tjänsten

8.1 För den händelse det föreligger ett fel i Tjänsten så att bearbetningen av Användarens data föranleder ett felaktigt resultat, åtar sig Briox, att så snart omständigheterna kräver med hänsyn till felets art och omständigheterna i övrigt, att på egen bekostnad göra en ny bearbetning av Användarens data.

8.2 Briox ansvar enligt punkten 8.1 ovan gäller endast under förutsättning att: (i) Användaren har levt upp till samtliga de åtaganden som anges i punkten 3 ovan; (ii) felet i Tjänsten reklameras till Briox av Användaren inom trettio (30) dagar efter det att Användaren upptäckt eller bort upptäcka felet; samt (iii) Användaren tillhandahåller Briox de data som är nödvändiga för Briox bearbetning enligt punkten 8.1 ovan.

8.3 Denna punkt 8 utgör, utöver vad som framgår i punkten 4 ovan, Briox enda ansvar med anledning av fel i Tjänsten.

9. Användarens Data

9.1 Användaren innehar samtliga rättigheter till Användarens data och Briox erhåller inga rättigheter till Användarens data, eller del därav, under Avtalet.

9.2 Användaren ansvarar för att Användaren i samband med uppsägning tar ut all Användarens data som Användaren kan komma att behöva för framtida bruk.

9.3 Har avtalet upphört på grund av utebliven betalning lagras Användarens data i maximalt 30 dagar varefter Briox äger rätt att radera Användarens kvarvarande material från Briox servrar.

9.4 Briox ansvar för Användarens data är begränsat till vad som framgår av punkten 8 ovan.

10. Datasäkerhet

10.1 Autentisering och kryptering

 • All datakommunikation sker med Secure Sockets Layer (SSL-protokoll). SSL är den mest använda Internet-standarden för krypterad kommunikation. Briox använder 256-bit SSL kryptering och 2048-bit publika nycklar från RSA.
 • Loga in till Tjänsten: För att få tillgång till Tjänsten krävs inloggning med användarnamn, databasnamn och lösenord.
 • Lösenordsskydd: Inloggningsförfarandet är helt krypterat, vilket innebär att ingen information skickas som okrypterad text. Användarens lösenord lagras i envägskrypterat format (med ett standardiserat envägschiffer).
 • Automatisk utloggning: För att undvika att obehöriga får tillgång till information om en dator lämnas obevakad, loggar systemet automatiskt ut Användaren efter valt tidsintervall. Användaren har möjlighet att välja automatisk utloggning efter 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar eller 8 timmar. Användaren står alltid risken vid obehörig användning av Tjänsten som följd av att Användaren lämnat en inloggad dator obevakad.
 • Kontinuerlig verifiering av Användare: Varje anrop till våra servrar innebär en kontroll av den inloggade Användarens behörighet.

10.2 Modern lokalisering av servrar

 • Briox programvara driftas på egna servrar i en datahall som övervakas dygnet runt och det finns alltid personal tillgänglig.
 • Brandskydd och klimatsystem: Datahallen har automatiska rökdetekteringssystem och hallen är indelad i separata brandzoner. Klimatkontrollsystem ser till att temperaturen alltid är låg och att luftfuktigheten är optimal.
 • Sekundär strömförsörjning: Datahallen är utrustad med ett sekundärt strömförsörjningssystem samt en dieselgenerator som säkerställer strömförsörjningen till servrarna.
 • Internetanslutning: Högkapacitetsanslutningar säkerställer Användarnas tillgång till Tjänsten.
 • Entré till datahallen beviljas endast godkänd personal.

10.3 Systemarkitektur och backuper

 • Backupering redundans i flera nivåer.
 • Brandväggar: Briox servermiljö och nätverk skyddas av brandväggar. Dessutom är Briox proaktiva genom övervakning och analys av brandväggar och systemloggar.
 • Databassäkerhet och backuper: Briox har heltäckande backuprutiner som säkerställer kontinuitet i Tjänsten. Backuperna görs dagligen. Krypteringen av Användarnas lösenord kvarstår vid backuperna. Kompletta backuper görs dagligen och överförs till två fysiskt skilda platser.
 • Virusskydd: Samtliga servrar genomsöks kontinuerligt efter virus, trojanska hästar och maskar.

10.4 Kunskaps- och informationsskydd

 • Endast ett fåtal nyckelpersoner känner till hur säkerhetssystemet är uppbyggt.
 • All personal är bunden av ett sekretess- och yppandeförbudsavtal som förhindrar spridning av Användarens information.

11. Ersättning vid brister i datasäkerheten

Om Användaren lider skada till följd av brister i datasäkerheten hos Briox, försumlighet eller avvikelser från Briox åtaganden, eller på grund av att någon av Briox leverantörer varit försumlig, ersätter Briox Användaren med förbehåll för punkten 12. Endast direkt skada ersätts, således inte t ex utebliven vinst eller förväntad besparing.

12. Ansvarsbegränsning

Ersättning till Användaren utgår inte i några andra fall än de som regleras i Avtalet. Briox ansvar är under alla förhållanden begränsat till maximalt ett prisbasbelopp om allmän försäkring. För att ersättning ska utgå ska krav framställas inom två månader från det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Briox är inte ansvarig för indirekta skador såsom utebliven vinst eller minskade eller tillfälligt upphävd tillverkning eller intäkter.

13. Personuppgifter

13.1 Briox registrerar personuppgifter och annan information om Användaren i den utsträckning det behövs för att Briox skall kunna tillhandahålla Tjänsten och kunna skicka marknadsföringsmaterial och information till Användaren. För ytterligare information se Briox integritetspolicy.

13.2 Briox förbinder sig att behandla Användarens personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen och andra regler om personlig information.

14. Tillämplig lag och tvistlösning

14.1 Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet skall bestämmas i enlighet med finsk lag.

14.2 Tvist i anledning av Avtalet skall slutligt avgöras i Helsingfors genom skiljedom vid Central Handelskammares skiljedomsinstitut (”institutet”). Institutets regler för förenklat
skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde eller övriga omständigheter bestämmer att reglerna för Central
Handelskammares skiljedomsinstitut skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän. Parterna har alltid rätt att vända sig till finsk domstol eller annan behörig myndighet om tvistigt kapitalbelopp inte överstiger hundratusen (100 000) euro. Parterna kan komma överens att i första hand lösa en konflikt på Finlands advokatsamfund i enlighet med deras föreskrifter.